czarnobiały0+1+2
 Instrukcja  O biuletynie  Mapa biuletynu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-01-25 10:55:45

Ogłoszenie 3/2012

 

Wójt Gminy Żagań
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe


 
Podstawa prawna: art. 13 ust.1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).


 
I. I. Rodzaj zadania w zakresie:
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez:
- budzenie umiłowania do muzyki ludowej oraz propagowanie jej na uroczystościach, imprezach itp. zwłaszcza uświęconych tradycją
- zaznajomienie społeczeństwa z bogactwem folkloru
- przenoszenie tradycji w zakresie muzyki ludowej na młodsze pokolenia ,nauczanie gry na instrumentach ludowych,
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 20 000 zł
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe tj. nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, kluby, oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Żagań o statusie wiejskim, prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Żagań. Ich działalność statutowa prowadzona jest w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają one realizować zadnie na rzecz mieszkańców wsi.
2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa.
2.1. Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy Żagań
2.2. W Komisji Konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami Konkursu, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
2.3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2 zostaną ujawnione po powołaniu Komisji, Wójt Gminy Żagań dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. Czynności Komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.
2.4. Do zadań Komisji należy:
a) dokonanie oceny formalnej ofert złożonych w konkursie
b) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z kryteriami określonymi w treści ogłoszenia konkursu
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty
3. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2010 r. Nr 6, poz. 25).
3.1. Wzór oferty i sprawozdania dostępne są w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 17 oraz na stronie internetowej www.bip.gminazagan.pl
3.2. Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3.3. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji,(odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
aktualny statut, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji pozarządowej;
oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Gminy Żagań i jednostek organizacyjnych Gminy Żagań;
pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem);
w przypadku gdy oferent działa na postawie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do działania w imieniu organizacji wymagany jest dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy Żagań w godzinach: od 8:00 do 9:30 oraz od 11:00 do 14:00.
Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Gminy ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Konkursie.
5. Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu.
6. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
7. Dodatkowych informacji udziela Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich pok. 17 tel. 68 458 48 04.
8. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Komisja sporządza protokół konkursu, podpisywany przez Przewodniczącego oraz listę podmiotów i przedstawia je Wójtowi Gminy Żagań. Protokół zawiera ocenę ofert wraz z wielkością przyznanej dotacji.
10. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Żagań po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
11. Wyniki konkursu ogłoszone są niezwłocznie:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Żagań www.gminazagan.pl
b) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gminazagan.pl
c) w siedzibie Urzędu Gminy Żagań
12. Formę i terminy przekazania dotacji Podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2010 r. Nr 6, poz. 25).
IV. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania: zadanie winno być zrealizowane w roku 2012 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
2. Warunki realizacji zadania:
2.1 Wójt Gminy Żagań może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
Wójt Gminy Żagań może wstrzymać dotację lub nakazać jej zwrot w wypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych lub oświadczeń zawartych w ofercie i w informacjach dodatkowych składanych wraz z ofertą.
2.2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) działalność gospodarczą, polityczną,
b) pokrycie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów,
d) utrzymanie biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
e) przedsięwzięcia finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
f) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
g) podatki, cła i opłaty skarbowe, opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów , kar i mandatów.
2.3. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania objętego dotacją wspólnie z innymi podmiotami,
2.4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
2.5. W przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
2.6. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych wyszczególnionych w tabeli "Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów" podczas realizacji zadania (tylko koszt ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów -koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania - bez zgody pisemnej.
2.7. W przypadku przesunięcia środków powyżej 10 % wymagana jest akceptacja Wójta na wcześniejszy pisemny wniosek oferenta.
V. V. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 14.02.2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań do godz.: 15:00.
2. Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisany "otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".
3. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 22.02.2012 roku.
2. Tryb otwartego konkursu ofert poprzez powierzenie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu konkursu zgodny z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa.
4. Kryteria oceny złożonych ofert:
a) zgodności oferty z konkursem
b) możliwości realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe , kadra, doświadczenie)
c) wiarygodność oferenta (zwłaszcza dotychczasowa współpraca z Urzędem Gminy Żagań)
5. Termin dokonania wyboru ofert: 22.02.2012 roku.
VII. Wysokość zadań zrealizowanych w roku 2011
W roku 2011r. zadanie tego rodzaju było realizowane przez Stowarzyszenie Muzyków Ludowych "Złote Łany" z Bożnowa. Dotacja wyniosła 20 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-01-25 10:55:45
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data udostępnienia informacji: 2012-01-25 10:55:57
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1202
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-01-09 22:05:03

Komunikat 2/2012

 

Uwaga! - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 9 stycznia 2012 r.
o zgłaszaniu kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Żaganiu
 
Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 6 do Rady Gminy Żagań odbędą się w dniu 11 marca 2012 r.
 
Kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Żaganiu mogą zgłaszać pełnomocnicy komitetów wyborczych utworzonych przez: partie polityczne, koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz komitety wyborcze wyborców - bezpośrednio do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pok. 203, II p. lub za pośrednictwem Urzędu Gminy Żagań w terminie do 23 stycznia 2012 r.
 
Druki zgłoszenia do komisji można otrzymać w Urzędzie Gminy w Żaganiu.
 
   
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze

/-/ Bogumił Hoszowski
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-01-09 22:05:03
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2012-01-09 22:05:09
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1310
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-01-09 22:03:49

Komunika 1/2012

 

Uwaga! - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 9 stycznia 2012 r.
o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetu
wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi
do Rady Gminy Żagań
zarządzonych na dzień 11 marca 2012 r.
 
Komitety wyborcze partii politycznych, koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitety wyborcze wyborców mające zamiar zgłosić kandydata na radnego do Rady Gminy Żagań z okręgu wyborczego nr 6 składają zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w terminie do 21 stycznia 2012 r.
 
Czas przyjmowania zawiadomień od godz. 800 do godz. 1530 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 pok. 203, II p. (budynek Urzędu Marszałkowskiego) codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy (sobót i niedziel).
 
Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 205, ust. 2).
 
Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy - Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Dz. U. Nr 34, poz. 172) oraz Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-30/10 z dnia 7 września 2010 r.
 
Treść Ordynacji, uchwały oraz stosownych formularzy i wyjaśnień jest dostępna na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej - www.pkw.gov.pl.
 
   
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze

/-/ Bogumił Hoszowski
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-01-09 22:03:49
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2012-01-09 22:03:54
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1392
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »