czarnobiały0+1+2
 Instrukcja O biuletynie Mapa biuletynu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-12-04 13:08:50

Ogłoszenie 10/09

 

OGŁOSZENIE
 
Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań poszukuje firmy zainteresowanej "Zagospodarowaniem gruzu z rozbiórki nawierzchni betonowych z byłego lotniska w m. Tomaszowo w ilości ok. 1.156,00m3".
W rozliczeniu za pozyskany gruz część gruzu zmielona przez firmę na materiał do remontu dróg o frakcji ok. 0-31,5 mm zostanie przekazana Urzędowi Gminy.
Informacji w sprawie udziela: Justyna Czajkowska tel. 068-4584809.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2009-12-04 13:08:50
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2009-12-04 13:08:54
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1681
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-09-08 09:33:42

Ogłoszenie 9/09

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 
Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego dnia 17.07.2009 r. na wykonanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żagań w 2009 roku

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2009-09-08 09:33:42
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2009-09-08 09:33:52
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1667
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-08-27 14:38:43

Ogłoszenie 8/09

 

    Żagań, 2009-08-27
 
Nasz znak: GK-3412/5/09
 
Zaproszenie do złożenia oferty
 
na "Rozbiórka stodoły położonej na działce nr 114/7 w m. Chrobrów"
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości do 14.000 euro
 
Urząd Gminy w Żaganiu zaprasza do złożenia oferty na rozbiórkę stodoły położonej na działce nr 114/7 w m. Chrobrów.
Zakres prac:
 -  zabezpieczenie terenu
 -  rozbiórka pokrycia i kontrukcji
 -  rozbiórka ścian z cegły pełnej
 -  posadzki betonowe
 -  roboty porządkowe
 -  po zakończeniu prac wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego

Dane techniczne budynku:
 -  powierzchnia zabudowy 102,06 m2
 -  powierzchnia użytkowa 86,69 m2
 -  kubatura 459,27 m3
 
Inwestor posiada pozwolenie na rozbiórkę w związku z czym wymagany jest kierownik budowy z uprawnieniami.
 
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.10.2009 r.
 
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzedzie Gminy w Żaganiu - pokój nr 9 w terminie do dnia 8.09.2009 r. do godz. 12:00
 
Informacji w sprawie udziela: Emilia Błoniarz tel. 068-4584814.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2009-08-27 14:38:43
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2009-08-27 14:38:47
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1639
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-07-17 10:02:02

Ogłoszenie 7/09

 

Otwarty konkurs ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu


WÓJT GMINY ŻAGAŃ


Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żagań w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przedmiotem konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żagań w 2009 r. w następujących miejscowościach:
Tomaszowo
Pożarów
Miodnica
Dzietrzychowice
Jelenin
Bożnów
Trzebów


 1. Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu Gmina przekaże dotacje w wysokości 45.500 zł (brutto) oraz umożliwi nieodpłatne użyczenie boisk i szatni dla sportowców.

 2. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

 3. Zadanie ma być realizowane od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2009 r. i ma polegać na upowszechnianiu sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach między gminnych, bieżące utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym do realizacji zadań.

  Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań ul.Armii Krajowej 9 w terminie do 17 sierpnia 2009 r. do godz. 1600 według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 z 2005 r., poz 2207).

 5. Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisany "Konkurs na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku".

 6. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia lub oświadczenie oferenta potwierdzające aktualność danych zawartych w odpisie);
  2. aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności przez organy uprawnione do reprezentacji.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia, w którym upłynął termin ich składania.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa.
 3. Kryteria oceny złożonych ofert:
  a)
  zgodności oferty z konkursem;
  b)
  możliwości realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie);
  c)
  wiarygodność oferenta( zwłaszcza dotychczasowa współpraca z Urzędem Gminy Żagań).
 4. Komisja konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy Żagań ocenę, który podejmuje ostateczną decyzję.
 5. Inne, szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowanie i rozliczanie zadania określi umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Żagań.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 17 lub tel. 068 458 4804.


W roku 2008 r. zadania te były realizowane przez Ludowy Zespół Sportowy "Czarni" Jelenin, Klub Sportowy "Pogrom" Pożarów, Ludowy Zespół Sportowy w Tomaszowie, Ludowy Zespół Sportowy "Kwisa" Trzebów, Wiejski Klub Sportowy "Husaria" Dzietrzychowice, Klub Sportowy "Sparta" Miodnica, Klub Sportowy "Beskid" Bożnów, a dotacja wyniosła 61 150 zł - na okres od podpisania umów ( 03.2008 r.)do 31.12.2008 r.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2009-07-17 10:02:02
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2009-07-17 10:02:07
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1618
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-06-17 13:30:05

Ogłoszenie 6/09

 

JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH


Stosownie do art. 14 ust. 1 pkt. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Urząd Gminy w Żaganiu podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym za rok 2008 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł


I.
Umorzenia w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego z przyczyny ważnego interesu podatnika
Osoby fizyczne:
Nie wystąpiły

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
Nie wystapiły

II.
Rozłożenia na raty w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego z przyczyny ważnego interesu podatnika
Osoby fizyczne:
 1. Olszewska Regina - 548,90 zł


Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
 1. P.B. "JULIANÓW" Sp. z o.o. - 29.260,00 zł


III.
Odroczenia w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego z przyczyn ważnego interesu podatnika
Osoby fizyczne:
 1. Wieciech Edward - 2.027,00 zł
 2. Sitek Zygmunt - 2.040,00 zł
 3. Małczak Henryk - 602,00 zł


Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
Nie wystapiły

IV.
Umorzenia w zakresie podatków od środków transportowych
Osoby fizyczne:
 1. Sacharuk Waldemar - 1.200,00 zł


Nie zastosowano umorzenia w zakresie podatku od środków transportowych u osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

V.
W roku 2008 nie zastosowano pomocy publicznej u osób prawnych.
W roku 2008 zastosowano pomoc publiczną w rolnictwie u osób fizycznych:
 1. Mayer Zdzisław - 655,00 zł

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2009-06-17 13:30:05
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2009-06-17 13:30:12
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1647
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-02-05 15:03:18

Ogłoszenie 5/09

 

Kwartalna informacja
Wójta Gminy Żagań

o wykonaniu budżetu Gminy Żagań
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) Wójt Gminy Żagań informuje o wykonaniu budżetu za wyżej wymieniony okres:

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
1 2 3
A/ Dochody 16.782.893 17.289.947,44
B/ Wydatki 17.744.645 16.642.297,78
Nadwyżka/Deficyt Budżetu (A-B) -961.752,00 647.649,66


Żagań, 30.01.2009 r.


Wójt

mgr inż. Tomasz Niesłuchowski
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2009-02-05 15:03:18
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2009-02-05 15:03:29
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1687
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-02-03 09:25:27

Ogłoszenie 4/09

 

WÓJT GMINY ŻAGAŃ


Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
Kultury ,ochrony dóbr kultury i tradycji

 1. Celem konkursu jest:
  -
  budzenie umiłowania do muzyki ludowej oraz propagowanie jej na uroczystościach, imprezach itp. zwłaszcza uświęconych tradycją
  -
  zaznajomienie społeczeństwa z bogactwem folkloru
  -
  przenoszenie tradycji w zakresie muzyki ludowej na młodsze pokolenia ,nauczanie gry na instrumentach ludowych


 2. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania to:

  Dofinansowanie działalności zespołu ludowego. Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do końca 2009r.

  Na realizację tego zadania Gmina przekaże dotację w wysokości 20.000 zł.

  Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Dotacja będzie przyznawana wg zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  Wójt Gminy Żagań może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie, dotacji w przypadku stwierdzenia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

  Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Żagań.

 4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9 w terminie do 2 marca 2009 r. do godz. 1600 według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 5. Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisany "Konkurs w zakresie Kultury ,ochrony dóbr kultury i tradycji 2009 roku".

 6. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia lub oświadczenie oferenta potwierdzające aktualność danych zawartych w odpisie)
  2. aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności przez organy uprawnione do reprezentacji.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia, w którym upłyną termin ich składania.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa.
 3. Kryteria oceny złożonych ofert:
  a)
  zgodności oferty z konkursem,
  b)
  możliwości realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie).
  c)
  wiarygodność oferenta (zwłaszcza dotychczasowa współpraca z Urzędem Gminy Żagań).
 4. Wójt Gminy Żagań podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, po przedstawieniu oceny przez komisję.
 5. Inne, szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowanie i rozliczanie zadania określi umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Żagań.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 17 lub tel. 068 4584804.


W roku 2008 r. zadania te były realizowane przez Stowarzyszenie Muzyków Ludowych "Złote Łany" z Bożnowa. Dotacja wyniosła 20 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 09:25:27
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2009-02-03 09:25:51
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1783
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-02-02 11:00:37

Ogłoszenie 3/09

 

WÓJT GMINY ŻAGAŃ


Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
prowadzenie 2 świetlic opiekuńczo-wychowawczych w miejscowościach Dzietrzychowice i Tomaszowo

I.
Celem konkursu jest:
Objęcie opieką dzieci ze środowiska dotkniętego problemem alkoholowym i różnego rodzaju patologią społeczną.
II.
Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu Gmina przekaże dotacje w wysokości
10.000 zł dla świetlicy w Dzietrzychowicach
10.000 zł dla świetlicy w Tomaszowie
Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
III.
Zasady przyznawania dotacji
 1. Dotacja będzie przyznana wg zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Wójt Gminy Żagań może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie, dotacji w przypadku stwierdzenia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 3. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Żagań.
IV.
Termin i warunki realizacji
 1. Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do końca 2009 roku, z 2 miesięczną przerwą w czasie wakacji.
 2. Podmioty realizujące zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie i wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Działania świetlic opiekuńczo-wychowawczych powinny być oparte na poniższych zasadach:
  -
  uczestnikami zajęć na świetlicach będą dzieci z terenu Gminy Żagań w przedziale wiekowym 7-15 lat;
  -
  wykaz uczniów zakwalifikowanych do udziału w zajęciach powinien być uzgodniony z dyrektorami lub pedagogami szkół;
  -
  nie będą pobierane opłaty za udział w zajęciach w świetlicach;
  -
  zajęcia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych ,w czasie co najmniej 4 godziny dziennie;
  -
  realizator zadania powinien dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą;
  -
  dotacja nie może być przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych.
 4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9 w terminie do 2 marca 2009 r. do godz.1600 według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r.Nr 264, poz. 2207);
 5. Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisany "Konkurs na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2009 roku".
 6. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia lub oświadczenie oferenta potwierdzające aktualność danych zawartych w odpisie),
  2. aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności przez organy uprawnione do reprezentacji.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia, w którym upłyną termin ich składania.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa.
 3. Kryteria oceny złożonych ofert:
  a)
  zgodności oferty z konkursem,
  b)
  możliwości realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
  c)
  wiarygodność oferenta (zwłaszcza dotychczasowa współpraca z Urzędem Gminy Żagań).
 4. Wójt Gminy Żagań podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, po przedstawieniu oceny przez komisję.
 5. Inne, szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowanie i rozliczanie zadania określi umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Żagań.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 17 lub tel. 068 4584804.


W roku 2008 r. zadania te były realizowane przez Parafialny Zespół "Caritas" w Tomaszowie oraz Parafialny Zespół "Caritas" w Dzietrzychowicach. Dotacja wyniosła 20 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2009-02-02 11:00:37
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2009-02-02 11:00:51
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1839
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-02-02 10:26:53

Ogłoszenie 2/09

 

Otwarty konkurs ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu


WÓJT GMINY ŻAGAŃ


Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żagań w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przedmiotem konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Żagań w 2009r. w następujących miejscowościach:
Tomaszowo 5.000 PLN brutto
Pożarów 3.500 PLN brutto
Miodnica 5.000 PLN brutto
Dzietrzychowice 3.500 PLN brutto
Jelenin 5.000 PLN brutto
Bożnów 5.000 PLN brutto
Trzebów 3.500 PLN brutto


 1. Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu Gmina przekaże dotacje w wysokości 30.500 zł (brutto) oraz umożliwi nieodpłatne użyczenie boisk i szatni dla sportowców.

 2. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

 3. Zadanie ma być realizowane od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2009 r. i ma polegać na upowszechnianiu sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach między gminnych, bieżące utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym do realizacji zadań.

  Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia ,że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 4. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9 w terminie do 2 marca 2009 r. do godz. 1600 według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 5. Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisany "Konkurs na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku".

 6. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia lub oświadczenie oferenta potwierdzające aktualność danych zawartych w odpisie).
  2. aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności przez organy uprawnione do reprezentacji.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia, w którym upłyną termin ich składania.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa.
 3. Kryteria oceny złożonych ofert:
  a)
  zgodności oferty z konkursem,
  b)
  możliwości realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
  c)
  wiarygodność oferenta (zwłaszcza dotychczasowa współpraca z Urzędem Gminy Żagań).
 4. Komisja konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Żagań ocenę, który podejmuje ostateczną decyzję.
 5. Inne ,szczegółowe i ostateczne warunki realizacji ,finansowanie i rozliczanie zadania określi umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Żagań.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 17 lub tel. 068 4584804.


W roku 2008 r. zadania te były realizowane przez Ludowy Zespół Sportowy "Czarni" Jelenin, Klub Sportowy "Pogrom" Pożarów, Ludowy Zespół Sportowy w Tomaszowie, Ludowy Zespół Sportowy "Kwisa" Trzebów, Wiejski Klub Sportowy "Husaria" Dzietrzychowice, Klub Sportowy "Sparta" Miodnica, Klub Sportowy "Beskid" Bożnów, a dotacja wyniosła 61 150 zł - na okres od podpisania umów (03.2008 r.) do 31.12.2008 r.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2009-02-02 10:26:53
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2009-02-02 10:27:08
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1805
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-01-27 16:19:55

Ogłoszenie 1/09

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Żagań
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań


Stosownie do art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystapieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomaszowo.
Wnioski do prognozy mogą być składane w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, Wójta Gminy Żagań w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9, pokój nr 7 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@gminazagan.pl do dnia 18.02.2009 r.
Wójt Gminy Żagań

mgr inż. Tomasz Niesłuchowski
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2009-01-27 16:19:55
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bajda Data udostępnienia informacji: 2009-01-28 10:34:55
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1661
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »